J&R Event Support

06-5181 1761


Algemene leveringsvoorwaarden

Van J & R EVENT SUPPORT

Artikel 1. Toepasselijkheid
A. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door ons door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard. C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. E. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Aanbiedingen:
A. Een schriftelijke aanbieding van ons staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. B. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. C. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd, blijven, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, ons eigendom en de intellectuele eigendomsrechten daarop blijven bij ons rusten.

Artikel 3. Overeenkomsten:
A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds danwel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt. B. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. C. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4. Annuleringen:
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarden dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

Artikel 5. Prijzen:
A. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. B. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. C. De prijs is exclusief omzetbelasting. D. In geval van huur, is de huurprijs verschuldigd vanaf het moment, dat de zaken ons opslagmagazijn of depot zijn terug ontvangen.

Artikel 6. Uitvoering:
A. Zaken van de wederpartij, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de wederpartij bij ons bedrijf bezorgd te worden of op de plaats van het werk ter beschikking van ons gesteld te worden. B. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan onze zijde en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het aan ons ter beschikking stellen van de in lid A bedoelde zaken, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen. C. De zaken van de wederpartij, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de zaken van de wederpartij welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij wordt tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen. D. Tijdens het vervoer als in lid C bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van die zaken geheel voor de wederpartij. Wij zijn niet tot enige uitkering aan de wederpartij gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten. E. In gevallen dat de zaken van de wederpartij door ons tegelijk met onze zaken worden vervoerd, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transportmiddelen of personen in onze dienst ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de zaken van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart ons bovendien voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo’n gebrek. F. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid B bedoelde zaken, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7. Oplevering:
A. De wederpartij is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de tentoonstelling of het evenement te inspecteren op de goede conditie ervan. B. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan ons te worden gemeld. Reclames worden door ons zo spoedig mogelijk afgehandeld, waarna wederom inspectie plaats vindt met overeenkomstige toepassing van lid A. C. Ingeval niet tijdig inspectie plaats vindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, hebben wij voldaan aan onze verplichting tot oplevering.

Artikel 8. Risico:
A. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever . 
B. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte zaken te berichten en is gehouden de schade aan die zaken ontstaan, volledige te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan. C. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:
A. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. B. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties. C. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken.

Artikel 10. Vrijwaring:
A. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.) uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. B. Terzake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

Artikel 11. Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid:
A. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad. B. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag onzerzijds zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen terzake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de wederpartij hieraan geen gevolg geeft, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar.

Artikel 12. Betaling:
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto -contant - bij oplevering danwel op de eerste dag van het evenement te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening. B. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening. C. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. D. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. E. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkele feit dat betaling niet heeft plaats gevonden op het in lid A omschreven tijdstip; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 13. Rente:
A. Indien de wederpartij in verzuim is met betaling op het in artikel 14 lid A genoemde tijdstip, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf bedoeld tijdstip. B. Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 2% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 14. Kosten;
A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening. B. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen.

Artikel 15. Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 16.Bevoegde rechter:
Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te 
‘s-Hertogenbosch.